Kontakt


Netzkundenmanagement

Infraserv Netze GmbH

Telefon: +49 69 305-18300

Telefax: +49 69 305-9818300

E-Mail: netznutzung@infraserv-netze.com